användare lösenKALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MALEVIKS

VÄGARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Datum: tisdag 9 oktober

Tid: 19:00

Plats: SärögårdenFÖRSLAG TILL DAGORDNING

 • 1. Mötets öppnande och fråga om mötet blivit behörigt utlyst
 • 2. Godkännande av dagordningen
 • 3. Val av ordförenade
 • 4. Val av Sekreterare
 • 5. Val av två justeringsmän
 • 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7. Revisorernas berättelse
 • 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 9. Framställningar av styrelsen / Behandling av inkomna motioner
 • 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 • 11. Kaffepaus med bulle, enskilda diskussioner.
 • 12. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018-07-01 – 2019-06-30
 • 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 14. Val av revisorer och rev. suppleanter
 • 15. Val av valberedning
 • 16. Övriga frågor
 • 17. Meddelande av plats där det justerade årsmötesprotokollet hålls tillgängligt
 • 18. Mötets avslutande

Punkter styrelsen tänker ta upp!

Träd, buskar samt häckar vid vägkant måste beskäras av respektive fastighetsägare. Om så inte sker, ombesörjer VF detta.

Avsluta kravet på annons i GP inför Årsmöten (samma som förra året, måste ske på två stämmor i rad för att kunna ändra stadgarna).

Ändra antalet suppleanter till minst 2st, minst 1st revisor samt 1st revisorssuppleant (samma som förra året, måste ske på två stämmor i rad för att kunna ändra stadgarna).

ANMÄLAN, RÄTT ATT DELTAGA – INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS.

Fastighetsägare inom Maleviks Vägars Samfällighetsförening är välkomna att deltaga, ingen föranmälan krävs.

Fastighetsägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt i original måste vara tillgängliga vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Obs! Ombud kan endast vara ombud för en fastighet utöver sin egen.

Varmt välkomna!


Maleviks Vägars Samfällighetsförening 

För mer information:
Jonas Kullenberg
vagforeningen@malevik.se
+46 (0)707 82 82 90