användare lösen

Bolaget - AB Malevik Villasamhälle

Huvuddelen av området består av f.d sommarstugefastigheter, avstyckade från Malevik 5:1. Det gjordes under perioden år 1940 till år 1960 av AB Tomtcentralen, som förvärvat Maleviks Gård i detta syfte.

När tomtmarken avyttrats, erbjöds Maleviks fastighetsägare att förvärva all kvarvarande utmark, några svårsålda tomter samt överta ansvaret för väghållningen inom området.AB Maleviks Villasamhälle bildades och aktier bjöds ut till fastighetsägarna i proportion till deras fastighets taxeringsvärde. Aktierna försågs enligt bolagsordningen med hembudsklausul

Fr o m den 1 januari 2012 har AB Maleviks Villasamhälle, som tidigare varit ett markförvaltande bolag, tagit över ansvaret från Maleviksföreningen för hamndriften och för skötsel och underhåll av sjöbodar, båt- och badbryggor samt midsommarfester, strandfester och andra trivselaktiviteter.


Dokumentsamling:
Bolagsordning »
Arbetsordning Hamnkommitté »
Arbetsordning Markkommitté »
Hamnstadga »
Ordningsregler »
Aktieägaravtal »

Aktuella stämmoprotokoll:
Dagordning »
Årsredovisning 2016 »
Styrelse och Revisorer »
Föregående års stämmoprotokoll:
Årsredovisning 2015 »
Revisionsberättelse 2015 »